Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w eDO App

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z eDO App, (dalej „Administrator”) jest:

  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sanguszki 1, NIP: 525-000-10-90, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062594.

 2. Z administratorem można się skontaktować:
  1. listownie, pod adresem: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa;
  2. elektronicznie, pisząc na adres e-mail: pwpw@pwpw.pl;
  3. telefonicznie, pod numerem centrali: +48 22 235 20 00.
 3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych oraz sposobu realizacji przysługujących praw, pisząc na adres e-mail: iod@pwpw.pl. lub listownie na adres siedziby PWPW S.A. wskazany powyżej.

 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.

   Zgodnie z ww. regulacją przetwarzane są dane osobowe w szczególności do celów:

   1. świadczenia wsparcia technicznego dla Użytkowników;
   2. obsługi reklamacji;
   3. statystycznych i analitycznych;
   4. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 5. Źródło pochodzenia i kategoria przetwarzanych danych osobowych
  1. Dane osobowe zostały udostępnione przez Użytkownika korzystającego z Usług.
  2. Administrator będzie przetwarzał zwykłe dane osobowe w zakresie opisanym w Regulaminie eDO App.
 6. Odbiorcy danych osobowych
  1. Dane osobowe będą przekazywane Partnerom w ramach realizacji Usług, na żądanie Użytkownika. W przypadku korzystania z eDO App w celu korzystania z usług publicznych online, dane osobowe będą przekazywane właściwemu organowi publicznemu oferującemu takie usługi, który zgodnie z właściwymi przepisami jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem takiej usługi.
  2. Dane osobowe udostępnione do realizacji jednej Usługi nie będą udostępnianie w ramach realizacji innej Usługi ani w żaden inny sposób.
  3. Dodatkowo dane osobowe mogą być przekazywane organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. organów publicznych lub sądów.
 7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

  Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 8. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe zawarte w Certyfikacie odczytanym z e-dowodu w ramach realizacji Usług będą przechowywane przez okres ważności Certyfikatu oraz następnie dla celów ustalania, dochodzenia a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami, przez okresy przedawnienia roszczeń określone w przepisach prawa (obecnie co do zasady przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia) lub przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów, wskazanych powyżej.
  2. Dane osobowe odczytane z e-dowodu ze struktur ICAO ulokowanych w e-dowodzie wraz z odczytem Certyfikatu będą przechowywane przez okres równy okresowi przechowywania danych z tego Certyfikatu.
  3. Dokumenty elektroniczne podpisywane za pomocą podpisu osobistego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 24 godziny od przekazania pliku przez Partnera lub Użytkownika.
  4. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe będą usuwane (dokumenty) lub anonimizowane (Certyfikaty) automatycznie.
 9. Prawa osób, których dane dotyczą

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo żądania wydania kopii danych osobowych;
  2. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  3. żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia do Administratora sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym w odniesieniu do profilowania.

  Z powyższych praw można skorzystać wysyłając wniosek o ich realizację:

  - za pomocą poczty na adres: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa;
  - elektronicznie na adres: pwpw@pwpw.pl, lub iod@pwpw.pl.
 10. Prawo do wniesienia skargi

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  – za pomocą poczty na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  - elektronicznie: przez Elektroniczna Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu poprzez wypełnienie formularza na portalu ePUAP2;
  - ustnie do protokołu, w siedzibie urzędu, adres powyżej.
 11. Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

  W oparciu o dane osobowe Użytkownika, Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania (profilowanie oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

 12. Obowiązek i dobrowolność podania danych

  Podanie przez Użytkownika danych jest niezbędnym warunkiem świadczenia Usług za pomocą eDO App.

  W sytuacji, w której Użytkownik nie poda danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie umowy i jej realizacja, co oznacza, że gromadzenie danych dla tego celu jest konieczne i jest warunkiem zawarcia umowy.